Status: Concept van de werkgroep voor de informele consultatie (29 mei 2017 )
Visie op de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden (PGW)


Missie van de Protestantse Gemeente Woerden
De Protestantse Gemeente Woerden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

- Wij als leden van die gemeente weten ons geroepen om levend uit Gods genade in
Jezus Christus het Woord te verkondigen en door te geven.
- Wij geloven in en vertrouwen op Gods liefde tot de wereld en zien uit naar de
komst van het Koninkrijk van God.
- De Protestantse Gemeente Woerden bestaat uit geloofsgemeenschappen met eigen
identiteiten, waar gelovigen en bezoekers met verschillende achtergronden en
geloofsbelevingen een plek vinden.
- De geloofsgemeenschappen werken in solidariteit samen.
- Gezamenlijk vervullen zij ook hun missionaire en diaconale taak en geven zij
invulling aan hun zorg voor armen en kwetsbaren dichtbij en veraf, dienstbaar aan
de wereld


Visie op de uitwerking van deze missie in de komende jaren als wenkend perspectief
De Protestantse Gemeente Woerden wil een gemeente zijn:

- Waarbij de Bijbel centraal staat als inspiratiebron en leefregel voor geloof en leven
en waarbij de leden zich met elkaar verbonden weten in gemeenschap met Christus.
- Die bestaat uit geloofsgemeenschappen in de vorm van wijkgemeenten op basis van
geografische grenzen en/of op basis van identiteit en uit pionier
geloofsgemeenschappen.
- Waar ruimte wordt geboden aan initiatieven om nieuwe vormen van geloofsbeleving
te ontdekken. Zij vormen broedplaatsen en nieuwe mogelijkheden om mensen te
bereiken die niet eerder met het geloof te maken hadden of er minder betrokken bij
zijn geraakt.1
- Waar ook ruimte is voor nieuwe vormen van gemeentezijn, tijd en ruimte voor
jeugdgroepen met bijzondere activiteiten en ruimte voor pionieren.
- Waarbij de identiteit van de geloofsgemeenschappen de breedte van de theologische
opvattingen binnen de PKN valt.
- Met geloofsgemeenschappen die zelf de verantwoordelijkheid voor de invulling van
pastoraat, erediensten en samenkomsten dragen en die hun focus op zelf te bepalen
doelgroepen kunnen richten.
- Waarbij de wijkgemeenten zich specifiek op de volle breedte van de gemeente, van
jong tot oud richten.


1 Voorbeelden hiervan zijn de pioniersgemeenschap Het Baken en relatief los van de traditionele gemeente
functionerende netwerkgroepen zoals Twintigers Woerden.


- Waarbij elke wijkgemeente een eigen predikant(en) heeft en ondersteund kan
worden door een kerkelijk werker(s). Andere geloofsgemeenschappen kunnen
ondersteund worden door professionele krachten.
- Waarbij er binnen de geloofsgemeenschappen zorg is voor alle gemeenteleden, deze
zorg strekt zich ook uit naar niet-actieve gemeenteleden.
- Met eenheid in het optreden naar buiten,

o in de missionaire en diaconale gerichtheid op onze medemens.
o in een vitale en gemeenschappelijke presentatie aan de samenleving.

- Waarbij de geloofsgemeenschappen in solidariteit samenwerken, onder leiding van
het wijk overstijgende algemene bestuur.
- Waarbij de huidige Hervormde en Gereformeerde wijken wijkgemeenten worden van
de Protestantse Gemeente Woerden. Hierbij is dan voor de komende jaren sprake
van vier wijkgemeenten, te weten;

* Een wijkgemeente rondom de Petruskerk
* Een wijkgemeente rondom de Opstandingskerk
* Een wijkgemeente rondom de Maranathakerk.
* Een wijkgemeente rondom de Kruiskerk
De geloofsgemeenschap het Baken heeft vooralsnog de pioniersstatus, maar
kan op termijn mogelijk uitgroeien tot een wijkgemeente met een eigen
identiteit.

- Waar gemeenteleden zelf kunnen kiezen tot welke wijkgemeente /
geloofsgemeenschap ze willen behoren.
- Waar de wijkgemeenten allen gebruik kunnen maken van een eigen kerk en
wijkgebouw, die echter ook in goed overleg te gebruiken zijn door andere
wijkgemeenten.
- Waarbij alle kosten van de wijkgemeenten en geloofsgemeenschappen gezamenlijk
worden gedragen. De beschikbare budgetten voor inzet van kerkelijk werkers of
andere pastorale ondersteuning per wijk op basis van een begroting toegewezen
worden door de algemene kerkenraad.
- Die open staat voor een bredere toekomstige samenwerking met andere
protestantse kerken binnen de gemeente Woerden.

Verdergaande samenwerking
- Jeugdwerk

o Voor de wijken Noord, West en de 2 gereformeerde wijken samen, werkt nu een
jeugdwerker. Nagegaan zal worden of dit uitgebreid kan worden tot een 2e lijnsondersteunende
functie voor jeugdwerk in geheel Woerden.
Het organisatorische gedeelte van het gezamenlijke jeugdwerk van de wijken
Noord, West en de 2 Gereformeerde wijken is ondergebracht bij de P.J.O.
jeugdraad, hieronder vallen: de 20’ers , Rock Solid, en de groep die de ZIN
diensten organiseert. Samenwerking met de jeugdraad van wijk Centrum-Oost en
de HCJB zal kunnen leiden tot meer eenheid onder jeugdige gelovigen in
Woerden.

- Ouderenzorg

o De ouderenzorg zal in gezamenlijkheid vorm worden geven, met inachtneming
van de eigen verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten hiervoor.

- Pastoraat

o Tussen de predikanten, kerkelijk werkers en ambtsdragers wordt collegiaal
samengewerkt, waarbij hulp aan andere wijken gegeven kan worden en
gezamenlijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

- Diaconaat

o De huidige gezamenlijke diaconale activiteiten in de GK en de HG worden
gecombineerd.

- Missionair werk

o Het missionaire werk dat nu incidenteel in gezamenlijkheid wordt uitgeoefend
wordt geïntensiveerd en als gezamenlijke activiteit van alle wijkgemeenten
vormgegeven, waarbij de uitvoering per wijk georganiseerd kan zijn. De leiding
zal dan berusten bij de Centrale Missionaire Commissie, die een commissie van
bijstand is van de AK – PGW.

- Bijzondere diensten

o Waar mogelijk worden gezamenlijke diensten georganiseerd, bijv. met
Hervormingsdag, Kerstnachtdiensten, Samenkomsten voor kinderen op de
tweede kerst- en paasdagen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de
algemene kerkenraad van de PGW.

- Maatschappelijke activiteiten

o Vertegenwoordiging en presentatie naar (burgerlijk) gemeentelijke of andere
maatschappelijke organisaties of projecten wordt gezamenlijk uitgevoerd.
Daarnaast zijn er ook directe contacten tussen geloofsgemeenschappen en
organisaties in de samenleving.

- Andere gezamenlijke activiteiten

o Er worden nu al veel gezamenlijke activiteiten van verschillende wijkgemeenten
georganiseerd, bijv. Bijbelkringen, kring geloofsopvoeding, kringen en diensten in
de verzorgingshuizen enz. Deze kringen blijven doorgaan en worden waar
mogelijk uitgebreid, waarbij de deelnemende wijken de zorg en
verantwoordelijkheid voor deze kringen blijven houden.

Tijdens de informele consultatie willen we huidige en toekomstige samenwerking nader
uitwerken en aanvullen.Dit document is opgesteld door de werkgroep visievorming oprichting P.G.W.,
en aangeboden aan de stuurgroep vorming Protestantse Gemeente Woerden.

Leden van deze werkgroep;
Vanuit Hervormde Gemeente Woerden; Korstiaan Kruithof, Wim Voskamp, Leo Stok en Jaap Verweij
Vanuit de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld; Cees de Vink, Frans van der Geest en Cor Bol
Vanuit de geloofsgemeenschap Het Baken is meegedacht door Leen Roseboom en Mirjam
Oosterhoff, die ook hun bijdrage aan dit document hebben geleverd.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com