Ontvangen visiedocumenten vorming Protestantse Gemeente Woerden
Voor het onderzoek vorming PGW zijn de volgende visiedocumenten ontvangen:
· Vastgestelde visie Hervormde Gemeente (18 november 2014)
· Brief Gereformeerde Kerk (16 april 2015)
· Vastgestelde visie Gereformeerde Kerk
· Kernpunten van Het Baken (november 2016)
· Visie Twintigers Woerden

Datum: 16 april2015
Ondenrverp: Proces vorming Protestantse Gemeente
Geachte kerkenraden,
Alenige tijd heeft de Gereformeerde Kel* van WoerdenZegveld (hiema: de Gereformeerde Kerk) het
verlangen om samen met u te komen tot een Protestantse Gemeente in Woerden. ln november 20í4 heeft
de Hervormde Gemeente ons bericht het gesprek om te komen tot een verdergaande samenwerking met ons
te willen aangaan. ln dit schrijven heeft zij tevens een aantal voonraarden genoemd waaronder zij de
samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente en ons wil aangaan.
ln het beleidsplan van de Algemene Kerkennaad van de Gereformeerde Kerk, vastgesteld op 10 mei 2014,
staat onder meer dat wij het gesprek over een Protestantse Gemeente willen intensiveren in onze eigen
gemeente en met u. Met deze brief berichten wij u allereerst graag over de gesprekken die wij inmiddels in
onze gemeente hebben gevoerd en nog zullen voeren over ons verlangen om tot een Protestante Gemeente
te komen.
Eind 2014 hebben wij op een tweetal goede gemeenteavonden met elkaar gesproken over de vorming van
een Protestantse Gemeente. Vragen die aan de ode lbefieh*ing tot de vorming van een ProÍesfanÍsa Gemeente' 'Voor welke manieren van gelabbeleving moet
ruimte blijven of komen? en'Wat moeten we met z'n allen in de dit proces in de gaten houden? . Hoewel
vanzelfsprekend de antwoorden op deze vragen uiteen liepen, sprak uit de antwoorden en de gesprekken
over de antwoorden de wens om daadwerkelijk te komen tot een Protestantse Gemeente. ln aansluiting op
deze gesprekken zal in april en mei 2015 een breed ambtsdnagersoverleg met alle ambtsdragers van de
Gereformeerde Kerk en een gemeenteavond gehouden worden. Op deze avonden zullen we spreken over
de accenten en uitgangspunten die we in de gesprekken met u willen mèenemen.
Naast de gesprekken binnen onze eigen gemeente wil de Gereformeerde Kerk ook graag met u de
gesprekken over een Protestantse Gemeente intensiveren. Graag zouden wij op korte termijn een
gezamenlijke rcute van ondezoek, uitvoering en besluitvorming met u aftpreken. ln vertrouwen kijken wij uit
naar de gesprekken met u.

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van der Herberg
Voorzitter

Sabine van der Maarl
Scriba

 

Vorming één Protestantse Gemeente Woerden
Visiedocument Gereformeerde Kerk Woerden Zegveld

Route
In het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van mei 2014 heeft de Gereformeerde Kerk zichzelf
tot doel gesteld om het gesprek over de vorming van één Protestantse Gemeente Woerden (PGW)
binnen de eigen gemeente én met de Hervormde Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente
te intensiveren.
In de eigen gemeente zijn daartoe eind 2014 twee gemeenteavonden georganiseerd. Vervolgens
hebben er in april en mei 2015 een breed ambtsdragersoverleg en een derde gemeenteavond
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de onderstaande visie naar voren gekomen op de
vorming van één PGW.


Visie
De Gereformeerde Kerk wil in 2020, of zoveel eerder als mogelijk, tot één PGW komen. De vorming
van één PGW moet het mogelijk maken om:
a. diversiteit en kleuring in stand te houden en te verdiepen;
b. antwoorden te vinden op krimp, en
c. ons als kerk vitaler en meer gemeenschappelijk te presenteren aan de samenleving.
Ten aanzien van sub a “diversiteit en kleuring in stand houden en verdiepen” vindt de
Gereformeerde Kerk het van belang dat rekening gehouden wordt met de breedte van theologische
opvattingen. Zo dient er rekening gehouden te worden met opvattingen omtrent de rol van de
vrouw, inzegening van relaties en deelname van kinderen aan de Maaltijd van de Heer. Daarnaast
wordt er groot belang aan gehecht dat de basistaak van de kerk (pastoraat, omzien naar elkaar) niet
uit het oog wordt verloren, dient er te worden geïnvesteerd in jeugd- en jongerenwerk en wordt een
vaste predikant in de eigen wijkgemeente van groot belang geacht.
Daarnaast acht de Gereformeerde Kerk het van belang dat de vorming van één PGW niet enkel een
bestuurlijk construct is, maar “van onder af aan” tot stand komt. De gemeenteleden moeten actief
betrokken worden in het proces, waarvan het geloofsgesprek een onderdeel dient te zijn.
Tot slot vindt de Gereformeerde Kerk het van belang dat rekening wordt gehouden met alle
activiteiten die nu al gezamenlijk plaatsvinden. Laten we nagaan welke gezamenlijke activiteiten nu
een succes zijn en we om die reden willen versterken, uitbreiden etc. Laten we daarnaast ook met
elkaar bespreken van welke gezamenlijke activiteiten we afscheid nemen omdat deze activiteiten
niet (naar tevredenheid) lopen of niet bijdragen aan de hiervoor onder a tot en met c genoemde
doelen.

 

Kernpunten van het Baken en insteek naar Vorming Protestantse Gemeente Woerden
Kernteam, november 2016

Visie
· Gewone taal, aansprekende, interactieve en nieuwe vormen en altijd de link naar de kern van het geloof
· Blijvend in beweging: niet stollen, levend(ig) houden
· In het Baken inspireren we elkaar om het geloof inhoud te geven in het leven van alle dag. 
Bakens in het leven. Op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je bent. Relatiegedreven.
· Baken is onderdeel van Protestantse gemeente Woerden
· Iedereen is welkom!
· Samen, Anders en Broedplaats

Doelgroep
· Vertrekpunt onze huidige doelgroep voor 2/3 wonend in SPW
· Richten ons op mensen die niet makkelijk hun thuis vinden in de andere kerken: lage
drempel (o.a. rand-, buitenkerkelijk)

We pakken activiteiten op:
· die passen bij onze visie
· waar voldoende trekkers en schouders voor zijn
· in Het Baken (samenkomsten), thuis (Baken@Home) en in de wijk/Woerden (kerst-, nieuwjaarswandeling, wijktuin)

Insteek in traject Protestantse Gemeente Woerden (PGW)
· Met onze eigenheid als Baken een zelfstandige plaats verkrijgen binnen PGW. Vrijheid in
regels, structuren en overleggen. Verbonden binnen het Lichaam van Christus.
· Samenwerkend in kinder- en jeugdwerk, met twintigers
· Groeiend naar financiële zelfstandigheid in 3 jaar
· Pioniersplek voor komende 3 jaar om met begeleiding van LDC goede invulling hieraan geven
· Met een team met commitment voor deze periode

Besluit van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woerden m.b.t.
verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse
Gemeente in Woerden.
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Woerden heeft aan de door haar ingestelde
commissie PKNW2020 de opdracht gegeven om te helpen een visie te ontwikkelen op de toekomst van
de Hervormde gemeente binnen de PKN in Woerden. In lijn met die opdracht is er binnen de
wijkkerkenraden een bezinningstraject begonnen en zijn er gemeenteavonden georganiseerd. De
gemeente is geïnformeerd over de Bijbelse opdracht om de eenheid te zoeken en er zijn waarden
geformuleerd waarlangs deze eenheid gestalte zou kunnen krijgen. Aan de gemeenteleden is de
gelegenheid geboden zich over deze opdracht en waarden uit te spreken, waarvan op grote schaal
gebruik is gemaakt.
Op advies van de commissie heeft de Algemene Kerkenraad in september 2014 een voorgenomen
besluit tot verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse
Gemeente in Woerden genomen.
Dit voorgenomen besluit is gepubliceerd in Hervormd Woerden en in de vier wijken op
gemeenteavonden met gemeenteleden en daarna in de wijkkerkenraden besproken.
De commissie heeft de reacties besproken en een advies aan de Algemene Kerkenraad uitgebracht. In
het advies wordt een breed draagvlak geconstateerd om met vertrouwen het gesprek met de andere
Protestantse Kerken in Woerden aan te gaan om te komen tot verdergaande samenwerking.
Op basis van dit advies besluit de Algemene Kerkenraad:
De Hervormde Gemeente wil komen tot een verdergaande samenwerking met de
Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Woerden.
De Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente worden hiertoe uitgenodigd,
waarbij als basis, voor wat de Hervormde Gemeente betreft, de volgende waarden gelden
1) We zijn een gemeente die leeft uit Gods genade in Jezus Christus, waarbij Gods Woord
centraal staat.
2) Er is ruimte voor verschillende (wijk)gemeenten met ieder zijn eigen karakter. Ieder
gemeentelid kan zich (om geografische of modaliteit redenen) aansluiten bij de
(wijk)gemeente, waar binnen hij/zij zich veilig en geborgen voelt.
3) Deze (wijk)gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de invulling van pastoraat
en eredienst.
4) In de gemeente is er zorg voor elkaar. Deze zorg strekt zich ook uit naar niet-actieve
gemeenteleden.
5) Er is eenheid in het optreden naar buiten, in de missionaire en diaconale gerichtheid op
onze medemens.
6) Er is ruimte voor nieuwe vormen van gemeente-zijn.

Woerden, 18 november 2014

Korte samenvatting vervolgplan/visie Twintigers Woerden
De visie blijft op een aantal punten hetzelfde zoals de pioniersplek in 2012
geformuleerd is. Zo willen we dat Twintigers Woerden nog steeds een duurzaam
netwerk wordt waar je nieuwe mensen leert kennen, jezelf kunt zijn en waar
gesprekken over geloof, zingeving ‘normaal’ zijn.
We willen de komende jaren hard werken aan een duurzame pioniersplek met een
hoge mate van zelfstandigheid. Dit willen we op de volgende manier gaan doen:
· Er is een focus op ontmoeting, zingeving en viering in kleine groepen. Hier
kunnen twintigers elkaar samen helpen en versterken in hun zoektocht naar
betekenis in het leven en geloof. Hierbij is omzien naar elkaar een belangrijke
doel.
· Er wordt gewerkt met ‘connectgroepen’ van ca. 2-5 twintigers die elkaar
regelmatig ontmoeten. In deze groepen is ruimte voor persoonlijke
gesprekken over het leven, geloof, het maken van keuzes, relaties enz.
· Twintigers Woerden is over drie jaar een actieve plek voor Twintigers, waarbij
het idee is om ca. 10 actieve connectgroepen te hebben, die regelmatig bij
elkaar komen.
· Het pioniersteam van Twintigers Woerden bestaat uit de mensen die de
connectgroepen faciliteren en vormen samen een ‘leergemeenschap’. Die met
elkaar leren wat het is om missionair te zijn en die groeien in geloof. De rol
van de voortrekker zal hierdoor in de toekomst naar de achtergrond
verdwijnen, waardoor zelfstandigheid en duurzaamheid wordt bevorderd.
· Naast de connectgroepen is er een aantal keer per jaar de gelegenheid om
elkaar in een breder verband te ontmoeten.
· De kerk speelt een belangrijke rol in dit geheel. We willen samen met de kerk
kijken hoe we niet groepen naar de kerk kunnen krijgen, maar hoe we mensen
vanuit de kerk kunnen ‘zenden’ in het netwerk naar deze groepjes. Waarin de
kerk altijd mensen heeft willen trekken naar de kerk, willen we kijken of we
een zendende beweging kunnen ontwikkelen vanuit de kerken in
samenwerking met Twintigers Woerden. Dit vereist een nieuwe manier van denken en dus vergt dit geduld.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com