Datum: 16 april2015
Ondenrverp: Proces vorming Protestantse Gemeente
Geachte kerkenraden,
Alenige tijd heeft de Gereformeerde Kel* van WoerdenZegveld (hiema: de Gereformeerde Kerk) het
verlangen om samen met u te komen tot een Protestantse Gemeente in Woerden. ln november 20í4 heeft
de Hervormde Gemeente ons bericht het gesprek om te komen tot een verdergaande samenwerking met ons
te willen aangaan. ln dit schrijven heeft zij tevens een aantal voonraarden genoemd waaronder zij de
samenwerking met de Evangelisch Lutherse Gemeente en ons wil aangaan.
ln het beleidsplan van de Algemene Kerkennaad van de Gereformeerde Kerk, vastgesteld op 10 mei 2014,
staat onder meer dat wij het gesprek over een Protestantse Gemeente willen intensiveren in onze eigen
gemeente en met u. Met deze brief berichten wij u allereerst graag over de gesprekken die wij inmiddels in
onze gemeente hebben gevoerd en nog zullen voeren over ons verlangen om tot een Protestante Gemeente
te komen.
Eind 2014 hebben wij op een tweetal goede gemeenteavonden met elkaar gesproken over de vorming van
een Protestantse Gemeente. Vragen die aan de ode lbefieh*ing tot de vorming van een ProÍesfanÍsa Gemeente' 'Voor welke manieren van gelabbeleving moet
ruimte blijven of komen? en'Wat moeten we met z'n allen in de dit proces in de gaten houden? . Hoewel
vanzelfsprekend de antwoorden op deze vragen uiteen liepen, sprak uit de antwoorden en de gesprekken
over de antwoorden de wens om daadwerkelijk te komen tot een Protestantse Gemeente. ln aansluiting op
deze gesprekken zal in april en mei 2015 een breed ambtsdnagersoverleg met alle ambtsdragers van de
Gereformeerde Kerk en een gemeenteavond gehouden worden. Op deze avonden zullen we spreken over
de accenten en uitgangspunten die we in de gesprekken met u willen mèenemen.
Naast de gesprekken binnen onze eigen gemeente wil de Gereformeerde Kerk ook graag met u de
gesprekken over een Protestantse Gemeente intensiveren. Graag zouden wij op korte termijn een
gezamenlijke rcute van ondezoek, uitvoering en besluitvorming met u aftpreken. ln vertrouwen kijken wij uit
naar de gesprekken met u.

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van der Herberg
Voorzitter

Sabine van der Maarl
Scriba

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com